Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Materiały Zjazdowe

LISTA DELEGATÓW

Lista delegatów IX kadencji

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu obrad

Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Zjazdu

Uchwała w sprawie powołania Prezydium Zjazdu

Uchwała w sprawie powołania Komisji Mandatowej

Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała w sprawie powołania Komisji Wniosków i Uchwał

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lekarskiej WIL za 2021 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lekarskiej WIL za VIII kadencję

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL za 2021 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL za VIII kadencję

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Lekarskiego WIL za 2021 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Lekarskiego WIL za VIII kadencję

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej WIL za 2021 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej WIL za VIII kadencję

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Wyborczej WIL za 2021 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Wyborczej WIL za VIII kadencję

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu WIL za 2021 rok

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej WIL za 2021 rok

Uchwała w sprawie ustalenia liczebności Rady Lekarskiej WIL

Uchwała w sprawie liczby członków Zastępców RZOZ WIL

Uchwała w sprawie liczby członków SL WIL

Uchwała w sprawie liczby członków KW WIL

Uchwała w sprawie liczby członków KR WIL

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu WIL na 2022 rok

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu WIL na 2022 rok

Uchwała w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego

SPRAWOZDANIA ORGANÓW

Sprawozdanie z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej w 2021 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w VIII kadencji

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej w VIII kadencji

Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej w VIII kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej w VIII kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej w VIII kadencji

SPRAWOZDANIA KOMISJI

Sprawozdanie Komisji Bioetycznej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 r.

Sprawozdanie Komisji Etyki Wojskowej Izby Lekarskiej za okres VIII kadencji

Sprawozdanie Komisji Historycznej Wojskowej Izby Lekarskiej za okres VIII kadencji

Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich

Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej Wojskowej Izby Lekarskiej za okres VIII kadencji

Sprawozdanie KKiDZ oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej za okres VIII kadencji

MATERIAŁY FINANSOWE

Sprawozdanie z realizacji budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej w 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej w latach 2018 – 2021

Projekt budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2022 r.