Uchwały XXXV Zjazdu Lekarzy WIL – 2017

W sprawie uchwalenia Regulaminu XXXV Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Prezydium Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie ustalenia porządku obrad XXXV Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Komisji XXXV Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów Komisji Wojskowe Izby Lekarskiej.

W sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2017 r..

W sprawie zasad zwrotu kosztów lub dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów do prowadzenia tego kształcenia.