Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały XXXVI Zjazdu Lekarzy WIL – 2018

W sprawie wyboru Prezydium Zjazdu.

W sprawie Regulaminu XXXVI Sprawozdawczego – Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVI Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej VIII kadencji.

W sprawie wyboru komisji mandatowej.

W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

W sprawie wyboru komisji wniosków i uchwał.

W sprawie zatwierdzenia kadencyjnych sprawozdań.

W sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za działalność w VII kadencji.

W sprawie ustalenia liczby członków organów Wojskowej Izby lekarskiej na okres VIII kadencji.

W sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby lekarskiej na 2018 r..

W sprawie wspierania czasopisma „Lekarz Wojskowy”.

W sprawie zasad wyróżniania i nagradzania przez Wojskową Izbę Lekarską.

W sprawie zasad udzielania pomocy finansowej przez Wojskową Izbę Lekarską.

W sprawie zasad gospodarki finansowej Wojskowej Izby lekarskiej.

W sprawie zasad zwrotu kosztów lub dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów do prowadzenia tego kształcenia.

W sprawie uposażenia i dodatków dla lekarzy w czynnej służbie wojskowej.