Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja IX – 2022

W sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej na okres IX kadencji

W sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań majątkowych

W sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Wojskowej Izby Lekarskiej i Głównej Księgowej do wykonywania bieżącej obsługi finansowej Wojskowej Izby Lekarskiej w IX kadencji (2022 – 2026)

W sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2022 roku

W sprawie realizacji Uchwały nr 31/22/IX XL Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w sprawie nabycia nieruchomości w celu zapewnienia warunków lokalowych i technicznych działania Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie powołania komisji problemowych Wojskowej Izby Lekarskiej na okres IX kadencji i wyboru ich przewodniczących

W sprawie powołania Rzecznika Prasowego Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie wynagrodzenia Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

W sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

W sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich

W sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich

W sprawie wprowadzenia zmian do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wprowadzenia zmian do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wprowadzenia zmian do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich

W sprawie wydania kolejnego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

W sprawie wydania kolejnego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

W sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Wojskowych Lekarzy Dentystów

W sprawie przyznania zapomogi losowej dla lekarza, członka WIL

W sprawie upoważnienia Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej do działania w imieniu Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Budżetowej

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Organizacyjno – Legislacyjnej

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji ds. opiniowania kandydatów na stanowiska lub funkcje w służbie zdrowia

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Etyki

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Historycznej

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Kultury i Sportu

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Emerytów i Rencistów

W sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej nr 949/19/VIII z dnia 16.04.2019 w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej w sprawie w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania projektów regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu wynagradzania osób funkcyjnych oraz pracowników Biura Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

W sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

W sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich

W sprawie wprowadzenia zmian do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wprowadzenia zmian do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wprowadzenia zmian do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

W sprawie wprowadzenia zmian do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

W sprawie wprowadzenia zmian do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w XXVI Mistrzostwach Polski w Halowej Piłce Nożnej

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w 18. Igrzyskach Lekarskich

W sprawie przyznania zapomogi losowej w związku ze śmiercią lekarza, członka WIL

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Młodych Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie podjęcia przez Wojskową Izbę Lekarską działalności gospodarczej

W sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko zastępcy komendanta

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko pielęgniarki naczelnej

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej bloku operacyjnego

W sprawie upoważnienia Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej oraz Dyrektora Biura Wojskowej Izby Lekarskiej do zamknięcia rachunku bankowego prowadzonego w Banku Millennium

W sprawie przyznania wsparcia finansowego Fundacji im. WAM w Łodzi przeznaczonego na organizację i przeprowadzenie konferencji naukowej nt. wyzwania wojskowej służby zdrowia wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie

W sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

W sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie wynagradzania osób funkcyjnych i osób związanych z Wojskową Izbą Lekarską umowami cywilnoprawnymi

W sprawie dokonania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W sprawie sprostowania z urzędu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W sprawie wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

W sprawie wskazania przedstawiciela Wojskowej Izby Lekarskiej do Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej

W sprawie wyboru mediatora Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2022 r.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie XXIII Konferencji Naukowej Towarzystwa Medycyny Hiperbarycznej i Techniki Hiperbarycznej

W sprawie ustalenia wzoru pieczątki indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

W sprawie zmiany uchwały Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej nr 1774/20/VIII z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania oraz szczegółowego trybu działania i finansowania komisji bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej

W sprawie zakupu kalendarzy trójdzielnych na 2023 rok

W sprawie zakupu powołania zespołu roboczego ds. opracowania założeń projektu

W sprawie dokonanie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie wydania kolejnego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym oraz zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

W sprawie dokonania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W sprawie przyznania zapomogi losowej w związku ze śmiercią lekarza, członka WIL

W sprawie zmiany uchwały nr 170/22/IX Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 01 lipca 2021 r.

W sprawie powołania zespołu roboczego odpowiedzialnego za procedowanie spraw związanych z remontem biura WIL

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

W sprawie upoważnienia Prezesa WIL do prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy w imieniu WIL z LEX SECURE 24H Opieka Prawna Komar-Komarowski spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w konferencji oraz za usługę hotelową

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursach doskonalących

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zmiany uchwały nr 2596/21/VIII RL WIL z dnia 23 kwietnia 2021

W sprawie zmiany uchwały nr 44/22IX RL WIL z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego biuletynu WIL pn. „Skalpel”

W sprawie upoważnienia Dyrektor Biura WIL do zawarcia umowy na druk biuletynu „Skalpel” w 2023 r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń RL WIL w 2022 roku

W sprawie terminów posiedzeń RL WIL w 2023 roku

W sprawie zwołania XLI Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Delegatów WIL

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela RL WIL w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza oddziałowego

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XXXI Żeglarskich Mistrzostwach Polski Lekarzy

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

W sprawie wydania opinii o lekarzu ubiegającym się o funkcję biegłego sądowego

W sprawie wydania opinii dot. kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii dla województwa łódzkiego

W sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Stowarzyszenie Absolwentów WAM przeznaczonego na organizację XXIII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na remont biura WIL z wybranym wykonawcą

W sprawie powołania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie uchylenia Uchwały Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w konferencji

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym oraz zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursach doskonalących

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi pozycjami uchwalonego budżetu

W sprawie uchylenia uchwały Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej nr 568/22/IX z dnia 25 listopada 2022

W sprawie dofinansowania Wigilijnego Spotkania Koleżeńskiego organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko ordynatora oddziału

W sprawie przyznania dofinansowania kosztów udziału lekarzy seniorów, członków WIL w uroczystości opłatkowej organizowanej przez Dolnośląską Izbę Lekarską

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego Wojskowej Izby Lekarskiej na rok 2023

W sprawie zmiany uchwały nr 86/22/IX Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Organizacyjno-Legislacyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie